наукові та методичні праці співробітників центру


наукові публікації працівників центру

У переліку представлено лише публікації за тематикою діяльності НМЦ організації наукової роботи та моніторингових досліджень. Монографії, посібники, наукові та методичні статті з іншої проблематики, опубліковані працівниками центру, у даному переліку не зазначаються. 


у складі колективних монографій

Мітягіна С. С. Моніторинговий супровід підвищення рівня культури здоров’я педагогічних працівників у системі післядипломної освіти: актуальність проблеми та методологічні засади // Сучасні здоров’язбережувальні технології : монографія / за загальною редакцією проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків : Оригінал, 2018. – 724 с. – С. 485-491.

Мітягіна С. С. Моніторингові та соціологічні дослідження в регіональній системі післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна педагогічна освіта в умовах децентралізації та модернізації: регіональний аспект: монографія / За заг. ред. В. Є. Береки. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2017. – С. 124-140. 

Мітягіна С. С. Матеріали окремих соціологічних досліджень, проведених на базі Хмельницького ОІППО у 2013–2015 роках // Післядипломна педагогічна освіта в умовах децентралізації та модернізації: регіональний аспект: монографія / За заг. ред. В. Є. Береки. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2017. – С. 510-535. 

наукові статті та тези

Баля С.А., Красовська В.Ю. Фактори, які визначають якість освіти // Восьмі педагогічні читання пам’яті М. М. Дарманського: розвиток системи освіти України у контексті викликів сучасності / матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 27 берез. 2013 р.) / Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька обласна рада, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – С. 42-45. 

Кучерук А.В. Роль засобів масової інформації у формуванні свідомого громадянина України // Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України / Зб. наук. пр. [ред. кол.: С. В. Білошицький (гол.) та ін.]. – Хмельницький : Вид-во ХОІППО, 2013. – 402 с. – С. 189-193. 

Митягина С.С. Социологические исследования как источник информации для руководства образовательной сферы региона // Современные научные исследования и инновации. – Июль 2013. – № 7 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2013/07/25718. 

Білошицький С.В., Мельник В.В., Мітягіна С.С. Соціологічні дослідження як джерело планування роботи Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти // Матеріали VIII педагогічних читань пам’яті М.М. Дарманського: Розвиток системи освіти України у контексті викликів сучасності. – Хмельницький, 2013. 

Мітягіна С. С. Соціологічні дослідження в освітянському середовищі області як актуальний напрям роботи Хмельницького ОІППО // Методична та науково-педагогічна служби в системі післядипломної педагогічної освіти / Зб. наук. пр. [ред. кол.: С.В. Білошицький (гол) та ін.]. – Хмельницький, 2013. – С. 165-166. 

Баля С. А. Організація методичної роботи на основі моніторингових досліджень // Післядипломна педагогічна освіта та методична служба на Хмельниччині: історія поступу (до 75-річчя Хмельницького ОІППО) / Зб. наук. пр. [ред. кол.: В.Є. Берека (гол) та ін.]. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014. – С. 51-57. 

Мітягіна С.С. Регіональні соціологічні дослідження в освітянському середовищі як джерело інформації для прийняття управлінських рішень // Педагогічний вісник. – 2014. – № 1(37). – С. 17-18. 

Вашеняк І.Б., Мітягіна С.С. Ціннісні орієнтації учнівської молоді Хмельниччини (за результатами соціологічного дослідження) // Модернізація роботи науково-педагогічної та методичної служб системи післядипломної педагогічної освіти в контексті реалізації Національної стратегії розвитку освіти / Зб. наук. пр. [ред. кол.: О.Ф. Попик (гол) та ін.]. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014. – 473 с. – С. 65-70. 

Очеретянко В.І., Білошицький С.В., Мітягіна С.С. Соціально-педагогічні проблеми сучасності очима освітян Хмельниччини (за матеріалами соціологічного дослідження) // Дев’яті педагогічні читання пам’яті М.М. Дарманського: соціально-педагогічні основи розвитку освіти в регіоні : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 9 квіт. 2014 р. / Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька обласна рада, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький : ХГПА, 2014. – С. 90-94. 

Вашеняк І.Б., Мітягіна С.С. Життєві орієнтири та духовно-моральні цінності сучасної учнівської молоді Хмельниччини // Історія, культура та освіта: християнський вимір : зб. наук. пр. Хмельницького ін-ту МАУП. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2014. – Вип. 3. – 232 с. – С. 65-73. 

Кучерук А. В., Мітягіна С. С. Педагогічна освіта дорослих очима педагогів Хмельниччини (за матеріалами соціологічного експрес-опитування) // Післядипломна педагогічна освіта та методична служба на Хмельниччині: історія поступу (до 75-річчя Хмельницького ОІППО) / Зб. наук. пр. [ред. кол.: В.Є. Берека (гол) та ін.]. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014. – С. 137-140. 

Білошицький С. В. Комп’ютерно-ігрові технології та науково-популярні матеріали як джерело підвищення природничо-математичної культури школярів // Матеріалами обласної науково-практичної конференції «Природнича освіта: проблеми та шляхи їх вирішення»/ зб. наук. пр. – Хмельницький: ХГПА, 2014. – 250 с. – С. 16-18. 

Білошицький С. В. Громадсько-політичний пакт як інструмент формалізації загальнонаціональної ідеї українського суспільства // Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України / Зб. наук. пр. [ред. кол.: О.Ф.Попик (гол.) та ін.]. – Хмельницький : ПП Мельник, 2014. – 193 с. – С. 16-21. 

Білошицький С. В. Роль освітнього середовища у підвищенні рівня адаптації дітей мігрантів та вимушених переселенців // Післядипломна педагогічна освіта та методична служба на Хмельниччині: історія поступу (до 75-річчя Хмельницького ОІППО) / Зб. наук. пр. [ред. кол.: В.Є. Берека (гол) та ін.]. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014. – С. 60-63. 

Кучерук А.В. Роль ЗМІ у процесі консолідації українського суспільства на засадах національної ідеї // Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України / Зб. наук. пр. [ред. кол.: О.Ф.Попик (гол.) та ін.]. – Хмельницький : ПП Мельник, 2014. – С. 72-74. 

Кучерук А.В. Моніторинг ЗМІ як ефективний інструмент формування іміджу освітньої галузі регіону // Модернізація роботи науково-педагогічної та методичної служб системи післядипломної педагогічної освіти в контексті реалізації Національної стратегії розвитку освіти / Зб. наук. пр. [ред. кол.: О.Ф. Попик (гол) та ін.]. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014. – 473 с. 

Кучерук А. В. Моніторинговий супровід інноваційної діяльності. // Післядипломна педагогічна освіта та методична служба на Хмельниччині: історія поступу (до 75-річчя Хмельницького ОІППО) / Зб. наук. пр. [ред. кол.: В.Є. Берека (гол) та ін.]. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014. – С. 135-137. 

Кучерук А. В., Мітягіна С. С. Післядипломна педагогічна освіта очима педагогів Хмельниччини (за результатами соціологічного експрес-опитування) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-методологічні засади державної стратегії розвитку післядипломної освіти в Україні: європейський контекст» (20-21 листопада 2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Сайт Рівненського ОІППО. – http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/393/ 

Фрига І. О. Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах // Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України / Зб. наук. пр. [ред. кол.: О.Ф.Попик (гол.) та ін.]. – Хмельницький : ПП Мельник, 2014. –193 с. – С. 166-169. 

Фрига І. О. Проблеми організації та проведення моніторингових досліджень регіонального і локального рівнів // Післядипломна педагогічна освіта та методична служба на Хмельниччині: історія поступу (до 75-річчя Хмельницького ОІППО) / Зб. наук. пр. [ред. кол.: В.Є. Берека (гол) та ін.]. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014. – С. 202-204. 

Мітягіна С. С. Соціологічні дослідження як форма моніторингу якості патріотичного виховання школярів // Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України / Зб. наук. пр. [ред. кол. : В.Є. Берека (гол.) та ін.]. – Хмельницький : ПП Мельник, 2015. – С. 188-191. 

Баля С.А., Фрига І.О. Експертна оцінка патріотичного та морального виховання // Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України / Зб. наук. пр. [ред. кол. : В.Є. Берека (гол.) та ін.]. – Хмельницький : ПП Мельник, 2015. – С. 7-14. 

Білошицький С.В. Проблеми становлення системи соціологічних досліджень у навчально-виховному процесі в загальноосвітній школі // Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України / Зб. наук. пр. [ред. кол. : В.Є. Берека (гол.) та ін.]. – Хмельницький : ПП Мельник, 2015. – С. 40-42. 

Білошицький С. В., Мітягіна С. С. Проблеми моніторингу якості патріотичного виховання у закладі освіти // Історія, культура та освіта: християнський вимір (присвячується вшануванню пам’яті Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, 1000-річчю упокоєння Князя Київського Володимира Великого, 220-річчю створення Подільської єпархії): зб. наук. пр. Хмельницького ін-ту МАУП. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2015. – Вип. 4. – 212 с. – С. 41-46. 

Білошицький С. В., Мітягіна С. С. Проблеми сучасної української освіти очима педагогів та представників громадськості (за матеріалами соціологічних досліджень) // Історія, культура та освіта: християнський вимір (до 20-річчя заснування Хмельницького ін-ту МАУП): зб. наук. пр. Хмельницького ін-ту МАУП. – Хмельницький : Вид-во ХІ МАУП, 2016. – Вип. 6. – 416 с. – С. 36-44. 

Мітягіна С. С. Управлінський потенціал субрегіональних моніторингів якості освіти // Модернізація роботи науково-педагогічної та методичної служб системи післядипломної педагогічної освіти в контексті реалізації Національної стратегії розвитку освіти / Зб. наук. пр. [ред. кол.: В.Є. Берека (гол) та ін.]. – Хмельницький : ПП Символ, 2016. – С. 128-131. 

Білошицький С. В. Сучасні тенденції стану громадської думки представників освітянського середовища України (за матеріалами соціологічних досліджень) // Педагогічний пошук. – 2016. – № 2 (90). – С. 8-11. 

Мітягіна С. С. Самомоніторинг учня ЗНЗ: виховний і розвивальний потенціал // Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України / Зб. наук. пр. [ред. кол. : В.Є. Берека (гол.) та ін.]. – Хмельницький : ПП Символ, 2016. – С. 108-113. 

Мітягіна С. С. Педагогіко-соціологічні дослідження освітнього середовища в контексті моніторингу стану екологічної освіти // Екологічна освіта: стан, проблеми, перспективи / Зб. наук. пр. [ред. кол. В.Є. Берека (гол) та ін.]. – Хмельницький : Видавець ФОП Заколодний М.І., 2016. – 300 с. – С. 125-128. 

Білошицький С. В., Мітягіна С. С. Соціологічні дослідження в сучасній школі: педагогіко-управлінський потенціал // Модернізація управління розвитком навчального закладу в умовах глобалізації та інтеграції освітнього процесу: матеріали регіональної науково-практичної конференції / За заг. ред. В.В. Гуменюк. – Хмельницький : Хмельницький ОІППО, 2016. – C. 22-30. 

Мітягіна С. С. Підвищення рівня моніторингової культури освітянина як складова особистісно-професійного розвитку педагогів в умовах післядипломної освіти // Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти: зб. наук. праць І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (24 травня 2017 року, Суми) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/view/professional-education-kaf/діяльність-кафедри/всеукраїнська-конференція. 

Мітягіна С. С. Моніторинговий супровід освіти дорослих в умовах закладів післядипломної педагогічної освіти // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: зб. матеріалів ІІ-ї Всеукр. Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ⁄ редкол.: В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник, Я.Л. Швень. К. : ЦІППО, 2017. – С. 340-342. 

Білошицький С. В. Соціологія освіти як фактор професійного розвитку педагогічних працівників: проблеми, потенціал, перспективи // Збірник наукових праць ЗОІППО – 2017. – № 1(27): мат. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (15-22 травня 2017 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B6QknaQCh-lHSzNXSHBKR1ROSnc/view. 

Шевчишена О. В. Здійснення моніторингу якості шкільної освіти як психолого-педагогічна проблема / О. В. Шевчишена // Фактори розвитку педагогіки і психології в ХХІ столітті: Збірник тез міжнар. наук.-практ. конф. : (м. Харків, Україна, 9-10 червня 2017 р.). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2017. – С. 29-32. ЧИТАТИ

Шевчишена О. В. Організація та проведення психологічного моніторингу професійного становлення педагогічних працівників у загальноосвітньому навчальному закладі / О. В. Шевчишена // Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки: Збірник наукових робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 червня 2017 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «південна фундація педагогіки», 2017. – С. 42-45. ЧИТАТИ

Шевчишена О. В. Відстеження ефективності навчально-виховного процесу на основі моніторингового підходу / О. В. Шевчишена // Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології: Збірник тез наукових робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 23-24 червня 2017 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. – С. 32-34. ЧИТАТИ

Шевчишена О. В. Роль педагогічного моніторингу в організації професійної самоосвіти вчителя / О. В. Шевчишена // Сучасна педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, Україна, 14-15 липня 2017 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017. – С. 80-81. ЧИТАТИ

Шевчишена О. В. Система моніторингу ефективності професійної діяльності вчителя / О. В. Шевчишена // Пріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем виховання і освіти: Збірник тез міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, Україна, 28-29 липня 2017.) – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2017. – С. 103-106. ЧИТАТИ

Мітягіна С. С. Роль моніторингу в андрагогічному супроводі професійної діяльності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти // Електронний зб. наук. праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – Випуск 1(27) / 2017. – Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (15-22 травня 2017 р., м. Запоріжжя). – Частина І [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B6QknaQCh-lHNmtBTURHTmUyV00/view. 

Мітягіна С. С. Роль моніторингових та соціологічних досліджень у розвитку регіональної системи післядипломної освіти керівників навчальних закладів // Управління закладом освіти в умовах системних змін : матеріали регіональної науково-практичної конференції /За заг. ред. В.В.Гуменюк. – Хмельницький : ОІППО, 2017. – 175 с. – С. 96-101. 

Мітягіна С. С. Проблеми результативності діяльності шкільних психолого-медико-педагогічних комісій Хмельниччини (за матеріалами регіонального моніторингового дослідження) // Шкільна освіта Хмельниччини: психолого-педагогічний супровід модернізаційних процесів / Зб. наук. пр. [ред. кол.: В.Є. Берека (гол.) та ін.]. – Хмельницький : ХОІППО, 2017. – 286 с. – C. 157-161. 

Фрига І.О. Особливості навчання дорослих // Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – Випуск 36. – С. 82-87. 

Фрига І.О. Проблеми та перспективи розвитку освіти дорослих в Україні // Збірник наукових праць «Педагогічні науки» / зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Google Scholar (Гугл Академія). – Полтавський національний педагогічних університет імені В.Г. Короленка, 2017. – Випуск 69. – С. 33-37. 

Шоробура І.М., Фрига І.О. Андрагогічний підхід в системі післядипломної педагогічної освіти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 149 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2017. – С. 67-70. 

Фрига І.О. Особливості становлення освіти дорослих в Україні // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2017. – Вип. 52 (105). – С. 22-27. 

Фрига І.О. Становлення системи освіти дорослих в Україні (1917-1941 рр.) // Збірник наукових праць «Педагогічні науки» / Головний редактор Федяєва В. Л. – Херсон: Херсонський державний університет, 2018. – № 3. – С. 46-49. 

Фрига І.О. Неформальна освіта дорослих в Україні // Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Педагогічні науки / Головний редактор Локарєва Г. В. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. – № 2 – С. 77-83. 

Фрига І.О. Освіта дорослих як невід’ємна складова освіти протягом життя // Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників науково-практичної конференції 16-17 лютого 2018 р. – Одеса ГО «Південна фундація педагогіки», 2018. – Ч. 2. – С. 18-20. 

Фрига І.О. Особливості навчання дорослих // Тенденції розвитку вищої освіти в Європейському Союзі: реалії та перспективи / Матеріали Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю [упоряд. Біницька К.М., Рашина І.О., Моцна Т.А.]. – Хмельницький : Науково-видавничий відділ, ХГПА 2017. – С. 244-249. 

Шевчишена О.В. Психологічні засади впровадження моніторингу якості шкільної освіти / О.В. Шевчишена // Virtus: Scientific Journal / Editor – in – Chief M.A. Zhurba – July. – № 15. – 2017. – C. 67-69. ЧИТАТИ

Шевчишена О.В. Система психологічного моніторингу управлінської діяльності керівника у загальноосвітньому навчальному закладі / О.В. Шевчишена // Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти): Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 вересня 2017 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільноти», 2017. – С. 55-57. ЧИТАТИ

Шевчишена О.В. Вивчення навчальної мотивації школярів на основі моніторингового підходу / О.В. Шевчишена // Пріоритетні напрямки розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (11-12 серпня 2017 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2017. – С. 47-49. ЧИТАТИ

Мітягіна С. С. Соціологічний підхід до моніторингових досліджень функціонування дошкільних навчальних закладів // Оновлення системи дошкільної освіти: нова якість, нові підходи / Зб. наук. пр. [ред. кол.: В.Є. Берека (гол.) та ін.]. – Хмельницький: ФОП Словіцький М. Я., 2018. – С. 300-305. 

Мітягіна С. С. Моніторинговий та соціологічний аспекти процесу модернізації системи післядипломної освіти педагогічних працівників // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІІ-ої Всеукраїнської Інтернет-конференції 18 квітня 2018 р. м. Київ. У 2-х частинах : Ч. 1. ⁄ наукова редакція, упорядкування: В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2018. – С. 165-167. 

Мітягіна С. С. Проведення соціологічних досліджень у закладах загальної середньої освіти в рамках екологічного виховання // Сучасна екологічна освіта в інтересах сталого розвитку / Зб. наук. пр. [ред. кол. І. Б. Вашеняк (гол) та ін.] – Хмельницький: Видавець ФОП Сікорська С.В. Центр оперативної поліграфії «Символ», 2018. – С. 126-132. 

Кучерук А.В. Національно-патріотичне виховання в контексті національних та європейських цінностей учнівської молоді // Реалізація гуманістичних ідей В. Сухомлинського в умовах Нової української школи / Зб. наук. пр. [ред. кол. : В. Є. Берека (гол.) та ін.]. – Хмельницький : ПП Символ, 2018. – С. 123-125. 

Мітягіна С. С. Моніторинговий та соціологічний аспекти процесу модернізації системи післядипломної освіти педагогічних працівників // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції 18 квітня 2018 р. м. Київ. У 2-х частинах : Ч. 1. ⁄ наукова редакція, упорядкування: В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2018. – С. 165-167. 

Мітягіна С.С. Проведення соціологічних досліджень у закладах загальної середньої освіти в рамках екологічного виховання // Сучасна екологічна освіта в інтересах сталого розвитку / Зб. наук. пр. [ред. кол. І. Б. Вашеняк (гол) та ін.] – Хмельницький: Видавець ФОП Сікорська С.В. Центр оперативної поліграфії «Символ», 2018. – С. 126-132. 

Фрига І.О. Особливості освіти дорослих в системі післядипломної педагогічної освіти // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 22–23 березня 2018) / [ред. колегія: Є. М. Потапчук (голов. ред.), Т. Л. Левицька, Л. О. Подкоритова, В. К. Гаврилькевич] / М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т, Каф. психол. та педагог. [та ін.]. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – С. 94-96. 

Фрига І.О. Виховання молодого покоління педагогів на засадах ідей В. О. Сухомлинського // Реалізація гуманістичних ідей В. Сухомлинського в умовах Нової української школи / Зб. Наук. пр. [ред. кол. В. Є. Берека (гол.) та ін.]. – Хмельницький ОІППО : ПП Символ, 2018. – С. 193-195. 

Шевчишена О.В. Педагогічний моніторинг в освітньому процесі: проблеми і перспективи здійснення / О.В. Шевчишена // Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (16-17 лютого 2018 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2018. – Ч. 1. – С. 91-93. ЧИТАТИ

Шевчишена О.В. Роль моніторингу в управлінні закладами загальної середньої освіти / О.В.Шевчишена // Сучасні дослідження вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 2-3 березня 2018 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2018. – Ч. 1. – С. 115-118. ЧИТАТИ

Шевчишена О.В. Моніторинг якості шкільної освіти: проблеми та перспективи впровадження / О.В. Шевчишена // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – № 7 (52). – С. 57-64.  ЧИТАТИ

МЕТОДИЧНІ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ, ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ПРАЦІ

У переліку представлено лише праці за тематикою діяльності НМЦ організації наукової роботи та моніторингових досліджень. Опубліковані працівниками центру посібники з іншої проблематики у даному переліку не зазначено.

Моніторинг якості освіти: принципи, форми, вимоги (методичний довідник-посібник) / Уклад.: Баля С.А., Красовська В.Ю. – Хмельницький: ХОІППО. – 2013. – 61 с. 

Програма соціологічного дослідження щодо якості робочого середовища вчителя загальноосвітнього навчального закладу / Розробник: Мітягіна С. С. – Хмельницький, 2013. – 35 с. 

Програма соціологічного дослідження щодо якості функціонування системи організаційно-методичної допомоги педагогічним працівникам області та підвищення їх кваліфікації / Розробник: Мітягіна С.С. – Хмельницький, 2013. – 28 с. 

Матеріали для організації дослідження регіональних засобів масової інформації щодо висвітлення досягнень і проблем освітньої галузі Хмельниччини / Укладачі: Кучерук А. В., Мітягіна С. С. – Хмельницький, 2014. – 18 с. 

Моніторинг якості освіти у питаннях і відповідях. Просто про складне / Розробники: Кучерук А. В., Мітягіна С. С. – Хмельницький, 2014. – 37 с. ЧИТАТИ 

Матеріали для організації та проведення регіонального моніторингу результативності діяльності шкільних психолого-медико-педагогічних комісій у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах / Укладач: Фрига І.О. – Хмельницький, 2014. – 48 с. 

Соціологічні дослідження в шкільному колективі: функції, методи, організація проведення та інтерпретація результатів: Методичний посібник для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів / Уклад. С.В. Білошицький, С.С. Мітягіна. – Хмельницький, 2016. – 93 с. ЧИТАТИ 

Матеріали для організації та проведення моніторингового дослідження стану надання освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах / Розробник Кучерук А. В. – Хмельницький, 2016. 

Білошицький С. В., Мітягіна С.С. Моніторинговий супровід дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі (Довідник-порадник). – Хмельницький, 2016. – 35 с. ЧИТАТИ 

Наукові статті: підготовка, написання, оприлюднення (методичні рекомендації для педагогічних працівників) / Автор-укладач С. С. Мітягіна. – Хмельницький, 2017. – 33 с. ЧИТАТИ 

Матеріали моніторингового дослідження щодо забезпечення якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладах Хмельницької області / Укладачі І.Б. Вашеняк, А.В. Кучерук, С.С. Мітягіна. – Хмельницький, 2018. – 44 с. 

Мітягіна С.С. Збірник вправ з розроблення анкет для моніторингових і соціологічних досліджень. – Хмельницький, 2018. – 36 с. 

Мітягіна С.С. Проведення наукових заходів у закладі загальної середньої освіти (міні-конспекти на допомогу організаторам). – Хмельницький, 2018. – 35 с. ЧИТАТИ 

Шевчишена О.В. Моніторинг психологічної готовності керівників закладів загальної середньої освіти до управлінської діяльності: навч.-метод. Посібник / О.В. Шевчишена. – Хмельницький: ХОІППО, 2018. – 58 с.   ЧИТАТИ

Мітягіна С., Білошицький С. Розвиток науково-дослідницької компетентності педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Робочий зошит. – Хмельницький, 2019.

Білошицький С., Мітягіна С. Розвиток науково-дослідницької компетентності вчителя : Навчально-методичний посібник для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. – Хмельницький, 2019.

Білошицький С., Мітягіна С. Керівництво науково-дослідницькою роботою учнів: методичні рекомендації в конспектах для вчителів закладів загальної середньої освіти. – Хмельницький, 2019.

Білошицький С., Мітягіна С. Підготовка учнівських команд до турніру юних філософів і релігієзнавців: методичні рекомендації та тренувальні вправи. – Хмельницький, 2019. – 32 с.